SKML congres 2015

Als SKML-deelnemer weet u dat de SKML, als uw partner voor externe kwaliteitsbewaking, meer doet dan monsters rondzenden en resultaten rapporteren. Door optimalisatie van zowel de aard van de materialen als de waardetoekenning daarvan zetten we ons al jaren in voor realiseerbare standaardisatie, waardoor u in staat bent uw uitslagen uitwisselbaar te maken op het niveau van referentiemethoden.

Waar standaardisatie (nog) niet mogelijk is, streeft de SKML naar harmonisatie. In ons aanstaande congres van 2015 willen we een stap verder met u gaan op het pad van de harmonisatie en dat betreft de waardetoekenning.  Waar bij standaardisatie geen discussie kan bestaan over de waardetoekenning, kan die discussie bij harmonisatie juist de realisatie van harmonisatie in de weg staan. Indien we kiezen voor waardetoekenning op basis van consensus, is de waarde afhankelijk van trends in methode- en apparatuurgebruik. Bovendien zal dit ook tot terechte weerstand voor harmonisatie leiden bij deelnemers die gefundeerd afwijken van de consensus, gebruik makend van specifiekere en/of sensitievere methoden. Daarom streven we bij harmonisatie naar waardetoekenning door experts. Dat vraagt van de experts dat ze aan de deelnemers kunnen uitleggen waarom hun waardetoekenning het op dit moment best haalbare alternatief voor standaardisatie is. Acceptatie van de expertwaarden of uitslagen dan wel expertinterpretatie staat of valt met de onderbouwing  door de expert. De onderbouwing kan gebaseerd zijn op vakinhoudelijke kennis en ervaring, op (eigen) wetenschappelijk onderzoek en op (internationale) richtlijnen. Daarmee bepalen de experts niet alleen de waarde van de meting, maar ook die van zichzelf. De SKML-secties kunnen op dat terrein nog veel van elkaar leren. Elke sectie zal op 9 juni 2015 aan u uitleggen waarop de waarde van haar experts is gebaseerd, zodat u weet dat harmonisatie van uw resultaten naar die van de expert niet vrijblijvend is.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands